STOLV TC #19 (Nacht-OL) (09/10/2019) STOLV TC #19 (Nacht-OL) (09/10/2019)